HISTORISKE NOTISER - NAGS       

På denne siden har vi samlet diverse notiser omkring NAGS og de enkelte geologiforeninger og steinklubber sin historie. De er satt opp i kronologisk rekkefølge.  (Siden er under utvikling)

9 mai 1965 : Steinklubben ble stiftet som opplysningstjeneste for ungdom.
1969:  Et universitetsseminar om geologi ble arrangert på Sørlandet. Fremmøtet til dette seminaret ble så stort at en drøftet tanken om å danne en egen geologiforening. Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og en innkalte til et stiftelsesmøte på Evje sentralskole 27 mai 1970.

27 mai 1970. 40 personer møtte, og Sørlandet Geologiforening ble en realitet. Det ble etter hvert dannet lokallag for Arendal -Grimstad, Kristiansand og Iveland -Evje.  Allerede i 1974 hadde de ca 200 medlemmer.  En aktivitetene var de årlige steinmessene på Evje  som en begynte med på begynnelsen av 70-tallet.

11 mai 1972: En liten gjeng med geologi- interesserte som hadde møtt hverandre gjennom AOF i Oslo sine kurs om geologi , startet den 11 mai 1972 en liten geologiklubb. Men disse satte seg et større mål enn bare å være en liten lokal klubb. De ønsket også å inkludere andre likesinnede over det hele land. Og den 16 november 1972 var Norsk Amatørgeologisk Samfunn et fakta.

16 nov 1972: Norsk Amatørgeologisk Samfunn sitt emblem ble presentert på en ekstraordinær generalforsamling 16 nov. 1972. Emblemet var laget av Carl L. Lang.  Denne foreningen ble senere Oslo og omegn geologiforening. En liten gjeng med geologi- interesserte som hadde møtt hverandre gjennom AOF i Oslo sine  kurs om geologi

8 des 1972: Grenland lokalutvalg av Sørlandets Geologiforening.  I Grenlandsområdet bodde 3 av medlemmene i Sørlandets Geologiforening;, Alf Olav Larsen, Ragnar Olsen og Tor Jacobsen kalte inn til det første  møtet i Grenland lokalutvalg av Sørlandets Geologiforening 8.12. 1972.
15 Febr 1973: Det første ordinære årsmøte i Norsk Amatørgeologisk Samfunn ble avholdt 15 februar 1973 i maskinistskolen, Oslo, og formann var Johnny Dalane. Alle i styret bodde i Oslo bortsett fra Johnny Dalane som bodde på Hønefoss. Medlemstallet  var da ca 60.

1973: Allerede  i 1973 kom første nummer av NAGS- nytt som skulle bli forløperen til det nåværende STEIN. I bladet søkte en å få folk fra hele landet til å skrive. Men til å begynne med var klubben og bladet sentrert om lokale forhold.  Bladet ble trykket i hurtigoffset, teksten skrevet på IBM Executive og overskrifter satt i Letraset.  Carl Lang var redaktør for de første numrene.

9 april 1973: Da det ved stiftelsesmøtet av Grenland lokalutvalg av Sørlandets Geologiforening visste seg å  være såpass stor interesse  for geologiforening, ønsket en å danne en egen Telemark Geologiforening. Denne ble formelt stiftet 9.april 1973. Denne skulle særlig ha 2 hovedoppgaver:  Opplysningsarbeid og vernearbeid. Formann i 1973 var Tor Jacobsen.

 5 okt 1973:  Vestfold Geologiforening ble stiftet 5 oktober 1973 i Sandefjord av gemmolog Steinar Guthu og journalist Søren Emanuelson. På det første møtet ble det tegnet ca 25 medlemmer i alderen 6 til 70 år. Allerede i 1977 hadde foreningen 280 medlemmer

ca 1973/4 : Stiftet etter et ”blestmøte” der professor Skjeseth var i spissen og det var 100 fremmøtte.  Ole Nashoug  første formann. Hadde ca 90.medlemmer  i 1974.
19 jan 1974: Men ønsket om å få til et NAGS fortsetter. På et møte mellom Sørlandet, Telemark og Hedemarken og klubben i Oslo den 19 januar 1974 ble det vedtatt å få til en felles blad (Det blir i praksis fortsettelsen av NAGS- nytt). En planlegger også å få til et fellesråd for alle geologiforeninger. Hva lå bak denne tanken ? En mente at en på denne best kunne ivareta foreningenes og den enkelte medlems interesser. Videre tenkte man at en kunne samkjøre opplysningsvirksomhet, kurs, seminar og ikke minst være bindeledd mellom amatørene og Geologisk Museum.

23 jan 1974: Som konsekvens av dette endrer NAGS- klubben derfor på sitt årsmøte 23 januar 1974  navnet på klubben  til Oslo og omegn geologiforening. Foreningen hadde da ca 100 medlemmer

24 Mai 1974 : Den 24 mai 1974  ble fellesrådet en virkelighet.  Denne datoen regnes som starten av det som i dag er NAGS.
Fellesrådet fikk 24 mai 1974 eget sekretariat.  Den første formann ble Steinar Guthu, Sandefjord, Johnny Dalane, Oslo ble nestformann. Lars Kristiansen, Sandefjord og Eric Sommerville, Oslo, er sekretærer. NAGS får nå navnet Norske Amatørgeologers Sammenslutning. Fellesrådet skulle være et rådgivende og koordinerende organ og bestå av 2 representanter fra hver av medlemsforeningene. representantene skulle møtes 2 ganger i året for å drøfte saker av felles interesse. Fellesrådet har også et sekretariat som skal gå på rundgang i foreningene.
Fra og med nr 2,1974 overtok Turid Beth Hansen som redaktør for NAGS-nytt.  

 1 februar 1974:  Det utlyses en headingen - konkurranse for NAGS. Flere forslag kom inn, men den som gikk av med seieren var denne som Arne Åsheim, Porsgrunn hadde foreslått. Selve idéforslaget ble noe omarbeidet av Grethe Bjørnevog i Oslo. Denne har vært NAGS logo til idag.

6 mars1974 ble Gjøvik amatørgeologiske forening stiftet. Ca 170 mennesker var møtt frem til det konstituerende møtet. Initiativtakeren til dannelsen var i særdeleshet lektor Kåre Reed. Foreningen meldte seg inn i NAGS først på våren 1978.

1975: Fra og med nr 1, 1975 ble  det redaktørskifte av NAGS-nytt. Turid Betah Hansen la ned vervet, og en redaksjonskomite i Oslo og omegn geologiforening overtok.

1975:  Nå omtales Follo Geologiforening for første gang i NAGs-nytt.

6 september 1975:  Fellesrådsmøte for NAGS.  Retningslinjer for NAGS-nytts redaktør blir vedtatt og| Agnar Eriksen (Fra Vestfold Geologiforening) ble valgt som ny formann.

1975: Johnny Dalane overtar som ny redaktør for NAGS-nytt fra og med nr 1. 1975.

3 mars 1976: Dagfinn M. Pedersen ble valgt som ny redaktør NAGS-nytt fra og med nr 2. 1976.

28 april 1976: Ringerike Geologiforening blir stiftet. Initiativet kom fra en gruppe bestående av Mie Fjellanger, Sigurd Huseby, Gunhild og Jan Solgård. 65 stk møtte frem. De starter med å utgi et eget medlemsblad: "Mixopterus"

medio 1976:  Knut Eldjarn overtar som formann i NAGS etter Agnar Pedersen

Mangler logo

 21 sept 1976: Moss og Omegn Geologiforening blir stiftet. Egil Jensen blir den første formann

30 april 1977: PÅ NAGS- møtet blir det vedtatt at årsmøtet fra nå av skal velge hvilken forening som skal ha sekretariatet. Tidligere gikk denne etter en alfabetisk turnusordning, men den fungerte i praksis ikke. OG overtar sekretariatet fra høsten av.

høsten 1977:  Trøndelag Amatørgeologiske Forening som ble stiftet i 1975 meldte seg inn i NAGS. De hadde dengang ca 50 medlemmer
5 jan. 1978. Drammen Geologiforening nevnes for første gang i NAGS- nytt nr 4, 1977, og møter på NAGS-møtet vinteren 1977 som observatører. På årsmøtet 5.01.1978 vedtar de å melde seg inn i NAGS.
Våren 1978. Gjøvik og omegn Geologiforening melder seg inn i NAGS. Det er nå totalt 10 foreninger som er innmeldt i NAGS.
Våren 1978: Halden Amatørgeologiske Forening med 12 medlemmer melder seg inn i NAGS. Foreningen skiftet i slutten av 1978 navn til Halden Geologiforening
Våren 1978: Stavanger og Omegn Geologiforening med ca 30 medlemmer melder seg inn i NAGS
12-13 August 1978: Den første Nordisk Stein - og mineralmesse  blir arrangert på Hønefoss. Arrangør var Ringerike Geologiforening. Det var ca 3000 besøkende innom messen.
Fra og med nr 1, 1979 kommer NAGS-nytt med fargebilder på omslagsidene.
Våren 1979: Bergen og Omegn Geologiforening melder seg inn i NAGS. Foreningen ble stiftet i slutten av 1978. Foreningen har et nært samarbeid med Bergen Museum. Medlemstallet var dengang ca 67.
Våren 1979: Kongsberg og Omegn Geologiforening melder seg inn i NAGS ble stiftet like før årsskiftet 1978/79. Medlemstallet var dengang ca 80.
Våren 1979:  Nordfjord Geologiforening melder seg inn i NAGS.
Våren 1979:  Ålesund Geologiforening melder seg inn i NAGS


Historien fortsetter når nytt materiale legges ut.........

 


TILBAKE

NAGS/KEL © 2009