Referat

 

Styremøte i NAGS

 

 

Onsdag 07.02.07 kl. 18:00 på Peppes restaurant, Horten havn

 

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen Leder

Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Jan Strebel                            Sekretær

Forfall:                                   Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                               Peter Andresen                     Styremedlem

 

 

 

1.                  Avvikling av Magasinet STEIN as. Avviklingsmelding ble sendt Foretaksregisteret i Brønnøysund 19.12.06. Avvikling skjer fra 25.01.07 med to måneders frist for kreditorer til å gjøre eventuelle krav gjeldende. Eventuelle gjenstående midler kan overdras til NAGS eller fordeles på aksjonærene etter generalforsamlingens vedtak.

2.                  STEIN våren 2007. Geir Henning Wiik har bedt om permisjon fra å utgi bladet dette halvåret. Det er innvilget. NAGS’ landstyre vil prøve å ta utgiveransvaret så godt som mulig under permisjonen, og har som mål å utgi et eller to nummer av bladet i løpet av våren, alt etter tilgang på stoff, annonser og hjelp fra støttespillere. Vi vil be Jon Anders Karlsen i samarbeid med Karin Wethe om å besørge fakturering av to nummer, for å få inn kapital til utgivelsene. Knut Edvard tar kontakt.

3.                  Produksjon av bladet. Bjørn Holt er villig til å brekke om bladet og stå for kontakt med trykkeriet. Dette har vi takket ja til. Bjørn hadde for øvrig denne oppgaven tidligere. Betaling for jobben vil ligge innenfor den rammen Landsmøtet vedtar.

4.                  Annonser. Jan har sagt seg villig til å koordinere annonsesalget. Peter og Thor (?) vil bidra med å kontakte annonsører. Det er en forutsetning for at dette kan gjennomføres at Geir fremskaffer den listen over de annonsører som er klare til å annonsere og de som det kan gjøres fremstøt mot, som han har lovet.

5.                  Videre bladdrift. Avviklingsstyret vil legge fram en vel gjennomtenkt skisse for videre bladutgivelse for Landsmøtet (sendes ut med innkallingen). Denne støttes av landsstyret.

6.                  Direkteutsendelse av bladet. Betingelsene til Bergen og Omegn Geologiforening vil bli tatt opp på Landsmøtet. BOG sendte inn en sak i fjor, men den kom etter fristen. Det kan tas opp i år hvis BOG ønsker det (avklares på forhånd).

7.                  Innkalling til Landsmøtet. Landsmøtet blir i Skien 14 – 15. april. Telemark Geologi­forening er vertskap, og arbeider med å legge til rette. De har bl.a. sørget for kontakt med et hotell, og arbeider med de sosiale og faglige deler av programmet. Jan hadde et fore­løpig utkast til innkalling som vi gikk gjennom. Jan tar kontakt med Peter for supplering av opplysninger, samt direkte med hotellet. Innkalling skal sendes ut i begynnelsen av mars, og det vil følge med redegjørelse fra avviklingsstyret. Det må forutsettes at delegat­ene setter seg godt inn i materialet de får tilsendt.

8.                  Vedtektsendringer. Det må legges fram forslag til vedtektsendringer for å tilpasse ved­tektene til den nye situasjonen for utgivelsen av bladet. Knut Edvard setter opp forslag.

9.                  Jordas år 2008. Vi skal søke om støtte til å utgi et hefte beregnet på 5. klasse i forbind­else med jordas år 2008. Thor sørger for at søknad blir sendt innen fristen, som er 1. mars 2007. Han konferer etter behov med Jan Stenløkk, Atle Michalsen og Beate Lindseth.

10.              Hjemmesiden www.nags.net. Atle Michalsen har overtatt ansvaret for denne igjen. Dette er vi veldig glade for.

11.              Steintreffet på Eidsfoss. Påmeldingene er i rute. Thor vil ta et møte med de samarbeidende foreningene i Drammen og Vestfold i uke 9 eller 11. Thor spør Frode Andersen om et bilde til plakaten.

 

Opstad, 08.02.07

 

Jan Strebel