Referat

Styremøte i NAGS

Fredag 05.04.02 kl. 20:00 på familien Larsen hytte på Nedre Holtan, Vesterøya, Sandefjord
Tilstede:        
Knut Edvard Larsen
Thor Sørlie  
Bjørn Otto Hansen
Jan Strebel 
Atle Michalsen  
 
Spesielt innbudt fredag:  Stig Larsen
Leder
Nestleder
Kasserer  
Sekretær
Styremedlem og webmaster
 
Eidsfoss-komiteen  

Knut Edvard åpnet møtet og ønsket velkommen til hytta. Han ønsket så Atle velkommen som nytt styremedlem, og velkommen til Stig som var innkalt som representant for Eidsfoss-komiteen. Han ga så ordet til Thor.  

Steintreffet på Eidsfoss. Fredagskvelden var viet Steintreffet. Vi er godt i rute med planleggingen. Vi gikk gjennom sjekklista Thor har laget, og sjekket at alle detaljer er tatt hånd om i henhold til fremdriften lista legger opp til.

Turmål/turledere/guide-ark: Jørn Hurum har sagt ja til å guide på Fiskum. Knut Edvard reviderer guiden for Solumsåsen, samt skaffer tillatelse. Stig lager guide og skaffer tillatelse for Hanekleiva. Knut Edvard spør Harald Kristiansen om han vil skrive litt om forekomstene ved Kjennerudvann. Kan Hurum være et alternativ som turmål? Bjørn Otto prøver å finne noen som kan guide på Myrseter/Saueseter. Knut Edvard sjekker Gunhildrud v/Eikern.

Fredag kveld: Hasses venninne Anna + en kamerat av dem, Bjørn Nilsen kan spille ved grillsamlingen. Vi bør ha noen pølsepakker på lur, i tilfelle noen mangler grillmat. Stig tar dette opp med Hasse.

Lørdag kveld: Knut Edvard lager konkurranse til lørdagskvelden. Stig rammer inn to plakater som auksjoneres bort. Jørn Hurum har sagt ja til å lede auksjonen. Thor skriver og bekrefter/takker for dette + guiding. Stig ringer Fred og spør om spilling.

Gevinster: Thor, Stig og Knut Edvard sjekker lager av gevinster, sørger for supplement. Bjørn Otto har en del tromlet stein. Bjørn Otto kontakter Aass vedr. strøartikler. Sferulittfels samt unummererte førstedagsbrev kan brukes til gevinster.

Markedsføring: Vi kopierer 200 plakater. Thor står for utsendelse til andre enn NAGS-foreningene. Det blir sendt ut foldere til klubbene i Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Thor skriver også til tidligere utstillere. Bjørn Otto ordner med omtale i Drammens Tidende, Stig og Knut Edvard i Tønsbergs Blad, Stig og Thor i Ferieavisa. Banner ved veien: Bjørn Otto sjekker banner/seil fra Drammen og Omegns Geologiforening, Jan sjekker presenninger på Obs! og Biltema. Thor sender Cd-rom med bilder + STEIN + brosjyre til kultursjefen i Hof. Stig snakker med lokal-TV Vestfold (+ Buskerud?). Vi ønsker at Geir er tilstede under treffet. Jan skriver og inviterer. Han kan få en gratis stand.

Bordplassering inkl. kafé bør være som den var i fjor a hensyn til utstillingen fra Vestfold Geologiforening. Vi får bruke scenen med markise og strømuttak. Bordene Stig lagde er 190 x 90 cm.

Telefonnr. for treffet blir 901 87 141 (Bjørn Otto). Vi skal vurdere å kjøpe en ekstern antenne (Biltema e.l.)

 

Fortsettelse lørdag 06.04.02 kl. 11:00

1.                  Styremøtereferater. Referater fra to foregående styremøter ble godkjent med en liten rettelse. Legges ut på Internett. Vi skal heretter ikke vente til neste styremøte med å godkjenne referatet fra det foregående. De skal distribueres pr. E-post med svarfrist to uker. Eventuelle uklarheter avklares pr. E-post eller telefon. Det skal gis et svar, selv om svaret evt. bare er at referatet er OK. Alle svar gis med funksjonen ”Svar til alle”.

2.                  Referatet fra landsmøtet ble godkjent med noen rettelser. Sendes foreningene + STEIN + legges ut på Internett. Referat + steintreffplakat + 2 foldere sendes ut innen 1. mai. Referat fra generalforsamlingen i Magasinet STEIN as sendes ut separat senere av styret i AS’et. Knut Edvard retter de samleretiske reglene. Disse skal siden settes opp med pen ramme, kopieres på farget kartong så de egner seg for oppslag i foreningslokaler o.l. Jan reviderer vedtektene.

3.                  Landsmøtets form og innhold. Skal man starte kl. 12:00 med kaffe + bagetter i stedet for en full lunsj? Prioritere viktige ting for fellesskapet fremfor å finpusse på vedtekter osv. Legge vekt på temaer, turer, gruppearbeid. Flytte arrangementet til litt senere på året for lettere å kunne ordne utflukter? Må sendes ut som forslag til vedtektsendring for landsmøtet neste år. Et forslag bør være klart i november. Thor systematiserer det.

4.                  Logokonkurransen. Ny frist settes til 1. oktober. Thor sender en kort notis til STEIN.

5.                  Magasinet STEIN as. Styret i NAGS er bekymret for situasjonen i magasinet. Uklarhetene mht. antall aksjer og regnskap som kom fram under generalforsamlingen er kritikkverdig, og må unngås for fram­tiden. Det er positivt at flere av oppgavene som redaktøren har hatt, nå er overtatt av andre. Det mangler fortsatt hjelp til lagring og distribusjon av tidligere nummer samt annonsesalg. Redaktøren har ved flere anled­ninger signali­sert at han ønsker avløsning. Kanskje en godt sammensatt redaksjonskomité med klart definerte oppgaver kan bli framtidas løsning. Vi skal utarbeide et forslag til ny instruks ut fra et team på fem personer, og legge den fram for styret i magasinet. Knut Edvard ser på saken + distribuerer de foreliggende instrukser.

6.                  Grunneieren og steinsamleren. Jan forsøker å lage en artikkel hvor saken sett fra grunneierens side fremgår. Knut Edvard forsøker å lage en enkel oversikt over hvilke lover som gjelder for steinsamlervirksomhet.

7.                  Barnegruppe i foreningen. Thor har laget et oppsett over temaet. Sendes foreningene + Internett. Knut Edvard kontakter Lars Kvamsdal for å høre om det er anledning til å bruke stoff fra MI-FO, og i så fall få kopier av ting Lars anser som egnet.

8.                  Steinsamlerens testamente. Knut Edvard har satt opp et referat fra gruppearbeidet på landsmøtet. Knut Edvard og Thor jobber videre med dette fram mot en artikkel i STEIN eller et lite ressurshefte.

9.                  Ressursperm. Vi skal begynne å se på mulighetene for en NAGS-perm for foreningene. Den kan bl.a. inneholde info-ark, turguider, ideer, regler og vedtekter.

10.              Tid og sted for neste landsmøte. Kongsberg vandrerhjem Bergmannen 15. – 16. mars. Bjørn Otto reserverer. Vi prøver å få til gruvevandring med bespisning. Deadline for utsendelse av innkalling: 31.01. Forslag som skal behandles må være landsstyret i hende 17. januar. Styremøte mellom 20. og 23. januar.

11.              Mikrohefte. Steinsamlerheftet ligger klart for nedlastning på hjemmesiden på Internett. Styret utfordrer Knut Edvard i samarbeid med foreningene i Vestfold og Drammen til å utarbeide et hefte om mikrosamling som kan distribueres på samme måte.

12.              Fossilhefte. Vi prøver også å få utarbeidet et lite hefte om fossilsamling. Jan kontakter først Magne Høyberget, Bjørn Otto kontakter Trond Lindseth, Ole Bundgaard, evt. Bjørn Funke. Spørsmålet er om de kan tenke seg å lage et slikt hefte enten alene eller sammen med en gruppe.

13.              Steinslipehefte. Knut Edvard spør Egil Jensen om han kan tenke seg å bidra i arbeidet med et lignende hefte om sliping.

14.              Årsberetninger fra foreningene / reisefordelingsfondet. Landsstyret har mottatt årsberetning fra ti foreninger hittil. Det er for dårlig. Knut Edvard tar en telefonrunde til de foreningene som ikke har sendt inn. Han spør samtidig om årsaken til at de evt. ikke møtte på landsmøtet. Bør vi se på muligheter for å subsidiere ytterligere foreninger med dårlig økonomi, slik at de kan søke om å få dekket også en andel av overnattingen? Det må være en forutsetning at regnskapet er innsendt.

15.              NAGS’ hjemmeside på Internett. Knut Edvard har skrevet fakta-ark om norske mineraler. Fire er nå ferdige, og flere kommer snart. Atle ønsker seg bilder av alle norske mineraler, helst 50 – 60 innen kort tid. Vi bør ha et digitalt kamera. Atle sjekker hvilken kvalitet vi bør ha, og undersøker om vi kan få et godt tilbud. Det er funnet ca. 200 mineraler til i Norge etter at NGU utga Neumann: ”Norges mineraler”. Vi skal lage en avkrysningsliste som kan printes ut. Registrering av opplysningene om geologiforeningene skal gjøres enklere. Vi skal lage et skjema hvor foreningene selv kan fylle ut de opplysningene som skal legges ut på nettet.

16.              Regnskapet. Bjørn Otto hadde kjørt ut regnskap pr. 03.04. Det viser at vi er i rute i forhold til budsjettet.

17.              Forsikringer. Foreningene har i utgangspunktet ikke ansvar for medlemmene når man er på tur. Man bør se til at det fremgår tydelig av vedtektene at alle deltar på eget ansvar, og at alle er kjent med det.

18.              NAGS’ 30-årsjubileum. NAGS er 30 år i 2004. Vi er enige om at det bør markeres på en ordentlig måte. Vi jobber videre med saken senere.

19.              NAGS-kortet. Vi planlegger et identitetskort som alle medlemmer i foreninger tilsluttet NAGS kan få. Kortet skal være i kredittkortstørrelse, laminert, med bilde av kortholder og underskrift av formannen i foreningen. Kortet fylles ut av foreningen og sendes NAGS for underskrift/stempling/laminering. Baksiden skal inneholde en formulering som introduserer innehaveren som steinsamler og bekrefter at han/hun forplikter seg på NAGS’ etiske regler og ferdes på egen regning og risiko. Vi skal lage en ordning som ivaretar familie­medlem­skap. Vi skal arbeide med å forhandle fram fordeler for kortholder hos diverse firmaer, grunneiere som har funnsteder, museer, besøksgruver, forhandlere av sports- og friluftsutstyr og alt som har  med steinhobby å gjøre, messer, Eidsfoss-treffet, ungdomsherberger og andre overnattingssteder. Det bør om mulig satses på kjeder som dekker hele landet.

20.              Førstedagskonvolutter kan selges på hjemmesiden på Internett. Kr. 30,- innenlands, 35,- til utlandet med forsendelse. Er Internettauksjon et alternativ?

Opstad, 06.05.2002

Jan Strebel