Referat

Styremøte i NAGS

Fredag 10.01.03 kl. 21:00 på Sparebank Østs hytte på Løkholmen ved Strømstad

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen             Leder

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                   Jan Strebel                            Sekretær

                                   Atle Michalsen                      Styremedlem og webmaster

 

1.      Øvre Romerike geologiforening ble dessverre nedlagt tidlig i 2002 . Styret i NAGS har fått medlemslisten. NAGS sender et brev til de tidligere medlemmene og tilbyr hjelp til å arrangere et stiftelsesmøte hvis det er tilstrekkelig interesse. Knut Edvard skriver.

2.      Medlemlister for NAGS-foreningene. På bakgrunn av ovenstående og lignende saker kan det være hensiktsmessig at styret i NAGS arkiverer medlemsliste for den enkelte forening. Dette er ikke noe vi har krav på, men vi vil henstille til foreningene om å få dem. Knut Edvard skriver eller ringer.

3.      Budsjett 2003. Dette er ikke klart pr. i dag, men Bjørn Otto vil sette det opp i nærmeste framtid. Skal legges fram på landsmøtet.

4.      Messefondet. Styret i NAGS ser at messefondet har vært sovende de siste årene, og vil foreslå for Landsmøtet at det avvikles (avhengig av mengden på saker ellers?). Pengene (ca. kr 6 000,-) skal i så fall brukes til noe som kommer alle foreningene til gode. Det kan diskuteres om NAGS fortsatt skal stille en liten underskuddsgaranti ved messer.

5.      Medlemsbladets selskapsform. Styret i NAGS har over tid kommet til erkjennelse av at kanskje STEIN bør skifte selskapsform på noe sikt. Dette innebærer at AS-formen forsvinner og erstattes med en mer hensiktsmessig driftsform. Vi stiller forslag på landsmøtet om at spørsmålet sendes ut på høring til foreningene. Før høringsrunden  må det utredes hvilke alternativer som finnes og hva de innebærer.

 

Fortsettelse lørdag 11.01.03 kl. 10:30:

6.      Samleretiske regler. Jan setter dem pent opp og kopierer 50 eks. på lys beige kartong.

7.      Enhetsregisteret i Brønnøysund. Vi skal registrere NAGS i enhetsregisteret, og kladdet utfylling av skjemaet. Knut Edvard gjør det ferdig og sender det inn.

8.      Ansvarsforsikring. Knut Edvard snakker med en advokat og innhenter råd som bringes videre til foreningene.

9.      Fossilheftet. Knut Edvard skriver en offisiell henvendelse til Trond Lindseth.

10.  A Field Guide to Mineral Collectors. Den var artig! Knut Edvard skriver til John H. Bells og spør om tillatelse til å oversette den og trykke den i STEIN.

 

Opstad, 15.01.2003

Jan Strebel