Referat

Styremøte i NAGS

Lørdag 11.01.03 kl. 17:00 på Sparebank Østs hytte på Løkholmen ved Strømstad

Tilstede:                                Knut Edvard Larsen             Leder

                                               Thor Sørlie                            Nestleder

                                               Bjørn Otto Hansen                Kasserer

                                   Jan Strebel                            Sekretær

                                               Atle Michalsen                      Styremedlem og webmaster

 

1.      Info-permen. Thor viste fram den foreløpige utgaven av permen. Det ser veldig bra ut. Vi gikk gjennom innholdet og kommenterte.

2.      Logokonkurransen. Det er kommet inn fjorten forslag, mange av dem i flere varianter. Forslagene sendes ut på høring til foreningene før landsmøtet sammen med kriteriene. Vi skal be om at delegatene er forberedt på debatt og avstemning: 1: hvilket forslag er det beste ut fra kriteriene? 2: Mener klubben at den nye logoen er bedre enn dem gamle, slik at den bør byttes ut?

 

Fortsettelse søndag 12.01.03 kl. 11:15:

3.      Valgkomiteen. Knut Edvard kontakter valgkomiteen snarest slik at de kan komme i gang med arbeidet sitt.

4.      Regnskap. Bjørn Otto gikk gjennom regnskapet og sammenlignet med budsjettet. Det er noen variasjoner, men disse går opp i opp. Det ligger an til et akseptabelt, lite underskudd. For 2003 budsjetteres det med innkjøp, opptrykk og utsendelse av info-permene.

5.      Landsmøtet. Det er pr. dags dato ikke kommet inn forslag. Hvis det blir veldig mange påmeldte, kan det hende at vi ikke kan skaffe enkeltrom til alle. Alle rom er røykfrie. Soveposer er ikke tillatt! Knut Edvard skriver årsmeldingen og sender den til sender styremedlemmene til gjennomsyn. Dagsorden sjekkes mot revidert vedtekt! Infopermen eget punkt etter årsberetningen. Logokonkurransen eget punkt før valget. Forslag om å sende vurdering av selskapsformen for STEIN ut på høring. Forslag til vedtektendring om å flytte tidspunktet for landsmøtet. Thor formulerer. Temaer: Felles: 30-årsjubileet 2004. I grupper: NAGS-kortet (Knut Edvard og Bjørn Otto), Info-permen (Thor), Rekruttering (Atle og Jan). Vi satte opp program med tidspunkter. Bjørn Otto, Thor, Atle og Knut Edvard setter opp hvert sitt ark med spørsmål til konkurranse om kvelden, 10 poeng pr. ark.

6.      Eidsfoss. Annonse på baksiden av nr. 1/2003 for Eidsfoss kan finansieres ved annonsesalg. Annonsepriser finnes på siden til STEIN i fagpressekatalogen ( http://katalogen.fagpressen.no/blader/0152.html ). Annonser i Langesundsfjordområdet prioriteres til nr. 4/2003. Atle, Bjørn Otto og Jan prøver å skaffe annonser til nr. 1, 2 og 3. Vi ber Geir om å få 15 eks. av et bra nummer. Fire innrykk gir halv pris når alle betales forskuddskvis under ett. Bjørn Otto kontakter banken og Meny for annonser på plakaten, sjekker også om det er forandring på logoene deres. Kommunen skal takkes for støtte på plakaten. Bytte rekkefølge på Thor og Knut Edvard på plakaten. Teksten endres til ”Opplysninger og påmelding”. Bjørn Otto strykes. Tidspunkt på søndag endres til 11:00 – 15:00. Jan sjekker hjemmesiden for aktuelle bilder. Knut Edvard har bilder av folk i messehallen. Thor spør Fred Steinar Nordrum om tillatelse til å bruke bilder av stuffer fra 2002. Bjørn Otto ordner med motellet. Han må snart ha beskjed om hvem som skal være med og jobbe.

 

Opstad, 18.01.2003

Jan Strebel